Beretning ved generalforsamlingen den 24. november 2013

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den syvende ordinære generalforsam-ling.

   Ved sidste generalforsamling var vi enige om at arbejde med en række målsætninger. Jeg mener, at vi i store træk har levet op til disse målsætninger. Jeg vil dog give et par kommentarer.


Idræt om dagen. 
Vi har været med i et samarbejde mellem DGI og os om Idræt om dagen. Det har været et godt samarbejde, hvor DGI stod for markedsføringen, og vi klarede resten. Her skal lyde en tak til alle, der har givet en hånd med ved modtagelsen af nye petanquespillere. Jeg håber, at vi har gjort det så godt, at ”I nye” vil spille petanque i mange år frem. Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med Idræt om dagen tirsdag formiddag i 2014, idet vi er enige om, at det er et godt arrangement, men vi er også enige om, at deltagerne skal betale kontingent - ligesom vore øvrige medlemmer, der træner onsdag aften om sommeren og søndag formiddag om vinteren. Vi vil naturligvis undersøge, om DGI vil være behjælpelig ved en eventuel markedsføring til foråret.

   Det er et mål at styrke fællesskabet. Bestyrelsen har arbejdet for at få et fællesskab om petanque til at fungere. Det er klart, at det er en vanskelig opgave, men når og hvis det lykkes, er det en fore-ning, som medlemmerne gerne vil arbejde for. Vi oplever heldigvis, at medlemmerne interesserer sig for hinanden også uden for petanquebanerne, og det er meget positivt.


   Klubtrøjer. Vi har suppleret vore klubtrøjer i 2013, hvor foreningen har betalt for trykning af logo og foreningsnavn, og medlemmerne har betalt for tøjet. Det kan med tilfredshed konstateres, at vi kun har et logo på tøjet – nemlig vort eget. 

   Det er et mål, at foreningen skal have over 30 medlemmer. Bestyrelsen forsøger at markedsføre foreningen og petanqueidrætten som sådan. Vi driver en hjemmeside, som jeg håber læses af mange, og bestyrelsen er åbne overfor andre måder, som vi kan tiltrække flere medlemmer på. Bestyrelsen foreslår, at vi arbejder videre med projektet ”Idræt om dagen” gerne i samarbejde med DGI. Vi er 30 medlemmer, men der er plads til flere. 

   Det er et mål, at alle medlemmer skal være godt informeret om foreningens - og DGI Sydøst-jyllands petanque arrangementer. Bestyrelsen forsøger at informere om DGI Sydøstjyllands petanque arrangementer, når vi samles til træning, og vi opfordrer ligeledes til at deltage i disse arrangementer.

Vi har etableret en hjemmeside, som henvender sig til medlemmer og andre interesse-rede. Derudover udsender vi e-mails til medlemmerne med de seneste nyheder. Ja - og så laver vi et opslag i klubben - det er jo tilladt ikke at have en e-mail adresse. 

   Mål og handlingsplan 2014. Vi skal senere i dag drøfte mål og handlingsplanen for 2014, og det er bestyrelsens ønske, at vi skal arbejde for at styrke fællesskabet og opnå gode sportslige resultater. Vi har i det sidste år deltaget i DGI Sydøstjyllands turneringer i kvartet og sekstet og i rigtig mange af DGI´s stævner, det er rigtig flot. Til foråret er der mulighed for at vi tilmelder nye hold til DGI Sydøst-jyllands kvartetturnering, og det vil glæde bestyrelsen, hvis vi kan stille flere hold. Vi har også mulig-hed for at deltage i flere turneringer, for eksempel de turneringer og konkurrencer, som Dansk Petanque Forbund afholder. Bestyrelsen er indstillet på at arbejde for det, når der er 10–12 spillere, der vil dyrke denne spilleform. Der er mulighed for at afholde endagskurser for at dygtiggøre petanquespillere. Det kan arrangeres således, at de afvikles på vore egne baner, og deltagerprisen vil være overkommelig.

   Sommerfest og sommerstævne. Vi har afholdt en sommerfest med en flot tilslutning, og bestyrel-sen har besluttet, at der også afholdes sommerfest i 2014, og vi foreslår, at det bliver den 22. august. Vi foreslår også, at der nedsættes et festudvalg til at afvikle festen. Ligeledes har vi afholdt et som-merstævne, hvor ét af vore hold fik en flot 2. plads. Næste år har vi planlagt at afholde sommerstæv-net i samarbejde med DGI Sydøstjylland søndag den 1. juni 2014. 

   Afslutning. Bestyrelsen vil gøre sit bedste, for at vi kan få en god og bæredygtig forening. Afslut-ningsvis vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb. Der skal også lyde en stor tak til alle medlemmer for jeres store indsats for Skanderborg Petanque.

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen.