Beretning ved generalforsamlingen den 1. november 2009

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den tredje ordinære generalforsam-ling.

   Ved sidste generalforsamling var vi enige om at arbejde med en række målsætninger. Jeg mener, at vi i store træk har levet op til disse målsætninger. Jeg vil dog give et par kommentarer.

   Det er et mål at styrke fællesskabet. Bestyrelsen har arbejdet for at få et fællesskab om petanque til at fungere. Det er klart, at det er en vanskelig opgave, men når og hvis det lykkes, er det en fore-ning, som medlemmerne gerne vil arbejde for.

   Det er et mål at have et eller flere hold blandt de 5 bedste i landsdelsforeningen. Vore aktiviteter har været bemærkelsesværdige, og i DGI Sydøstjyllands turneringer opnåede vi følgende resultater:

Disciplin

Bedste placering

Af deltagende hold

Største fremmøde

Double

nr. 10

45 hold


Triple

nr. 11

11 hold


Kvartet

nr. 8

29 hold


Sekstet

nr. 4

4 hold


”Vinterspil”

nr. 2

44 hold

nr. 1

Vi har også deltaget i Aale Petanque Clubs stævne, hvor en double fra Skanderborg Pe-tanque vandt Sydbanks erindringspokal. – Det er godt gået! – Tak til spillerne.

   Et af foreningens medlemmer har ved et nålestævne opnået petanque nålen i bronze. Vi har nu brug for at se frem mod nye mål – hvor et delmål kunne være at vinde vores vandrepokal tilbage.

  Det er et mål, at foreningen skal have over 30 medlemmer. Bestyrelsen har udarbejdet en folder om foreningen, og vi har omdelt ca. 3000

eksemplarer i Vrold og Skanderborg by. Denne folder og lidt presseomtale har medført, at vi har fået nye medlemmer – det er vi glade for. Helt præcist er der 22 medlemmer, der har betalt kontingent for 2009.

   Det er et mål, at der skal etableres lys på baneanlægget. Banerne blev indviet med et flot stævne den 8. juni 2008. Det er glædeligt, at vi kunne tænde lyset for første gang den 9. september 2009. Nu kan vi udnytte de lune efterårsaftener til petanque.

   Der skal også her lyde en tak til vore medspillere i denne proces, Skanderborg Kommune, Skander-borg Håndbold, Østjysk Energi og Nordea Danmark Fonden. Derudover har firmaerne Vrold Entreprenør-firma ApS og Tidemann & Enevoldsen ApS bidraget med særdeles rimelig entrepriser. Der skal også lyde en stor tak for den frivillige arbejdskraft fra medlemmerne i hele anlægsfasen.

   Det er et mål, at alle medlemmer skal være godt informerede om foreningens og DGI´s arran-gementer. Vi har etableret en hjemmeside, som henvender sig til medlemmer og nye medlemmer. Der-udover udsender vi e-mails til medlemmerne med de seneste nyheder. Ja, og så laver vi et opslag i klubben - det er jo tilladt ikke at have en e-mail adresse.

   Information er en af de opgaver, der kun meget vanskeligt kan løses til UG – men vi prøver.


Afslutning

Bestyrelsen vil gøre sit bedste, for at vi kan få en god og bæredygtig forening. Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb. Der skal også lyde en tak til alle medlemmer for deres store indsats for Skanderborg Petanque.


Handlingsplan 2010

Vi skal senere i dag drøfte mål og handlingsplanen for 2010, og det er bestyrelsens ønske, at vi skal arbejde for at styrke fællesskabet og opnå gode sportslige resultater.

   Vi har deltaget i DGI Sydøstjyllands kvartetturnering med 2 hold, det er flot. Vi har også mulighed for at deltage i flere turneringer, for eksempel de turneringer og konkurrencer, som Dansk Petanque For-bund afholder. Det er bestyrelsen indstillet på, når der er 10–12 spillere, der vil dyrke denne spilleform.

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen.