Beretning ved generalforsamlingen den 18. november 2012

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den sjette ordinære generalforsam-ling.

   Ved sidste generalforsamling var vi enige om at arbejde med en række målsætninger. Jeg mener, at vi i store træk har levet op til disse målsætninger. Jeg vil dog give et par kommentarer.

   Det er et mål at styrke fællesskabet. Bestyrelsen har arbejdet for at få et fællesskab om petanque til at fungere. Det er klart, at det er en vanskelig opgave, men når og hvis det lykkes, er det en for-ening, som medlemmerne gerne vil arbejde for. Vi oplever heldigvis, at medlemmerne interesserer sig for hinanden også uden for petanquebanen, det er meget positivt. Bestyrelsen har et forslag om at vi skal have nye ”klubtrøjer” for at tydeliggøre fællesskabet.

   Det er et mål at have et eller flere hold blandt de 5 bedste i landsdelsforeningen. Vore præsta-tioner har været gode, og i DGI Sydøstjyllands turneringer opnåede vi følgende resultater:

Disciplin

Bedste pla-cering 2012

Bedste pla-cering 2011

Bedste pla-cering 2010

Single

nr. 1

Deltog ikke

nr. 5

Double

nr. 14

nr. 3

nr. 4

Triple

nr. 13

nr. 6

nr. 5

Kvartet

nr. 7

nr. 7

nr. 5

Sekstet

nr. 4

nr. 2

nr. 4

Vinterturne-ring sekstet

nr. 6

Ikke afholdt

Ikke afholdt

Vinterspil bedste placering

nr. 2

nr. 6

nr. 1

Vinterspil størst fremmøde

nr. 1

nr. 1

nr. 2

Skanderborg Open

nr. 2

nr. 2

nr. 8

Strandpetanque

nr. 2

nr. 1

Ikke afholdt

Vi har haft spillere med til LM i single og double, som klarede sig godt.

   Ved DGI Sydøstjyllands Strandpe-tanquestævne blev doubler fra Skander-borg Petanque henholdsvis nr. 2, 3 og 4.

   Det er godt gået – Tak til spillerne.

   Vi har nu brug for at se frem mod nye mål – Hvor et delmål kunne være at vin-de vores vandrepokal tilbage.

   Det er et mål, at foreningen skal have over 30 medlemmer. Bestyrelsen forsøger at markedsføre foreningen og petanqueidrætten som sådan. Vi driver en hjemmeside, som jeg håber læses af mange, men der skal formentlig andre mekanismer i brug for at tiltrække flere medlemmer. Bestyrelsen foreslår endvi-dere, at vi arbejder videre med et pro-jekt om ”Idræt om dagen” i samarbejde med DGI.

   Vi er 21 medlemmer, så der er plads til flere.

   Det er et mål, at alle medlemmer skal være godt informerede om foreningens og DGI´s arran-gementer. Vi har etableret en hjemmeside, som henvender sig til medlemmer og nye medlemmer. Der-udover udsender vi e-mails til medlemmerne med de seneste nyheder. Ja - og så laver vi et opslag i klubben - det er jo tilladt ikke at have en e-mail adresse.

   Handlingsplan 2013. Vi skal senere i dag drøfte mål og handlingsplanen for 2013, og det er bestyrel-sens ønske, at vi skal arbejde for at styrke fællesskabet og opnå gode sportslige resultater. Vi har del-taget i DGI Sydøstjyllands kvartetturnering med 4 hold, det er rigtig flot. Vi har også mulighed for at deltage i flere turneringer, for eksempel de turneringer og konkurrencer, som Dansk Petanque Forbund afholder. Bestyrelsen er indstillet på at arbejde for det, når der er 10 – 12 spillere, der vil dyrke denne spilleform. Bestyrelsen ønsker drøftet, om der i 2013 skal tilbydes ”træning og instruktion” med henblik på dygtiggørelse af den enkelte spiller/det enkelte hold i turneringen.

   Forslag til spille og træningstider i 2013:

Vinterhalvåret (oktober-marts)

Søndage 10.00 -  12.00

Tirsdage  10.00 - 12.00

Socialt spil

Socialt spil for alle, der har tid og lyst

Sommerhalvåret (april-september)

Onsdage 18.30 - 20.30

Tirsdage  10.00 - 12.00

Socialt spil. Forsøg med ”Idræt om dagen” i samarbejde med DGI.


Mandage 4-6 gange i løbet af sommeren
18.30 - 20.30

Træning og instruktion med henblik på dygtiggørelse af den enkelte spiller/det enkelte hold i turneringen.

Sommerfest og sommer-stævne. Vi har afholdt en sommerfest med stor deltagel-se, samt et sommerstævne, hvor ét af vore hold fik en flot 2. plads.

Afslutning. Bestyrelsen vil gøre sit bedste, for at vi kan få en god og bæredygtig forening. Afslutnings-vis vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb. Der skal også lyde en tak til alle med-lemmer for jeres store indsats for Skanderborg Petanque.

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen