Beretning ved generalforsamlingen den 6. november 2011

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den femte ordinære generalforsam-ling.

   Ved sidste generalforsamling var vi enige om at arbejde med en række målsætninger. Jeg mener, at vi i store træk har levet op til disse målsætninger. Jeg vil dog give et par kommentarer.

   Det er et mål at styrke fællesskabet. Bestyrelsen har arbejdet for at få et fællesskab om petanque til at fungere. Det er klart, at det er en vanskelig opgave, men når og hvis det lykkes, er det en fore-ning, som medlemmerne gerne vil arbejde for. Vi oplever heldigvis, at medlemmerne interesserer sig for hinanden også uden for petanquebanen, det er meget positivt.

   Det er et mål at have et eller flere hold blandt de 5 bedste i landsdelsforeningen. Vore aktiviteter har været bemærkelsesværdige, og i DGI Sydøstjyllands turneringer opnåede vi følgende resultater:

Disciplin

Bedste pla-cering 2011

Bedste pla-cering 2010

Single

nr. 5

Deltog ikke

Double

nr. 3

nr. 4

Triple

nr. 6

nr. 7

Kvartet

nr. 7

nr. 5

Sekstet

nr. 4 og 2

nr. 4

”Vinterspil”

nr. 2 og bedste fremmøde nr. 1

nr. 6 og bedste fremmøde nr. 2

Ved et stævne i Vellev blev en double fra Skander-borg Petanque nr. 1. Ligeledes blev doubler fra Skanderborg Petanque henholdsvis nr. 1 og nr. 5 ved DGI Sydøstjyllands Strandpetanque stævne.
Det er godt gået – Tak til spillerne.

   Vi har nu brug for at se frem mod nye mål – hvor et delmål kunne være at vinde vores vandrepokal tilbage.

   Det er et mål, at foreningen skal have over 30 medlemmer. Bestyrelsen forsøger at markedsføre foreningen og petanqueidrætten som sådan. Vi dri-ver en hjemmeside, som jeg tror læses af flere, vi har afholdt en gæsteaften og vores folder omdeles også som visitkort. Vi er 23 medlemmer, så der er plads til flere.

   Det er et mål, at alle medlemmer skal være godt informerede om foreningens og DGI's arrange-menter. Vi har etableret en hjemmeside, som henvender sig til medlemmer og nye medlemmer. Derud-over udsender vi e-mails til medlemmerne med de seneste nyheder. Ja - og så laver vi et opslag i klub-ben - det er jo tilladt ikke at have en e-mail adresse. Information er en af de opgaver, der kun meget vanskeligt kan løses til topkarakter. Det kan her være hensigtsmæssigt at gennemgå foreningens prin-cipperne for tilmelding af hold til DGI´s turneringer for 4-mands hold.

   Principperne er udformet således, at:

  • bestyrelsen fastsætter antal hold, som tilmeldes i 4-mands turneringen,
  • foreningen betaler holdgebyret for 4-mands turneringen,
  • bestyrelsen udpeger en holdleder for hvert hold og
  • holdlederne koordinerer holdsammensætningerne.


Handlingsplan 2012. Vi skal senere i dag drøfte mål og handlingsplanen for 2012, og det er bestyrel-sens ønske, at vi skal arbejde for at styrke fællesskabet og opnå gode sportslige resultater. Vi har del-taget i DGI Sydøstjyllands kvartetturnering med 3 hold, det er rigtig flot. Vi har også mulighed for at deltage i flere turneringer, for eksempel de turneringer og konkurrencer, som Dansk Petanque Forbund afholder. Bestyrelsen er indstillet på at arbejde for det, når der er 10–12 spillere, der vil dyrke denne spilleform.

   Bestyrelsen har besluttet at tilbyde ”træning og instruktion” med henblik på dygtiggørelse. Det er et tilbud, som vi håber, at rigtig mange vil få glæde af.


Spille og træningstider i 2012:

Vinterhalvåret (oktober-marts)

Søndage 10.00 - 12.00

Tirsdage 10.00 -  12.00

Socialt spil

Socialt spil for alle, der har tid og lyst

Sommerhalvåret (april-september)

Onsdage 18.30 - 20.30

Tirsdage 10.00 -  12.00

Socialt spil. Forsøg med ”Idræt om dagen” i samarbejde med DGI.


1. mandag i hver måned 18.30 - ca. 20.30

Træning og instruktion med henblik på dygtiggørelse
af den enkelte spil-ler / det enkelte hold i turneringen.

   Sommerfest og sommerstævne. Vi har afholdt en sommerfest med stor deltagelse, samt et sommer-stævne, hvor et af vore hold fik en flot 2. plads.

   Afslutning. Bestyrelsen vil gøre sit bedste, for at vi kan få en god og bæredygtig forening. Afslut-ningsvis vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb. Der skal også lyde en tak til alle medlemmer for jeres store indsats for Skanderborg Petanque.

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen