Beretning ved generalforsamlingen den 16. november 2008

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den anden ordinære generalfor-samling. 

   Ved sidste generalforsamling var vi enige om at arbejde med en række målsætninger. Jeg mener, at vi i store træk har levet op til disse målsætninger. Jeg vil dog give et par kommentarer. 

   Medlemmerne skal altid være velkomne til at bruge foreningens faciliteter. Vi har ekstra nøgler, som medlemmerne kan låne, hvis I ønsker at bruge faciliteterne.

   Det er et mål at styrke fællesskabet. Bestyrelsen har arbejdet for at få et fællesskab om petanque til at fungere. Det er klart, at det er en vanskelig opgave, men når og hvis det lykkes, er det en forening, som medlemmerne gerne vil arbejde for.

   Det er et mål at have et eller flere hold blandt de 5 bedste i landsdelsforeningen. Vore aktiviteter har været bemærkelsesværdige, og i DGI Sydøstjyllands turneringer opnåede vi følgende resultater:

Disciplin

Bedste placering

Af deltagende hold

Single

nr. 1

13 hold

Double

nr. 7

28 hold

Triple

nr. 7

20 hold

Kvartet

nr. 8

48 hold

Sekstet

nr. 5

8 hold

”Vinterspil”

nr. 2

15 hold

Vi har nu brug for at se frem mod nye mål – hvor et delmål kunne være at vinde vores vandrepokal tilbage.

   Det er et mål, at foreningen skal have over 30 med-lemmer. Bestyrelsen har udarbejdet en folder om for-eningen, og vi har omdelt ca. 1000 eksemplarer i Vrold området. Denne folder og lidt presseomtale har med-ført, at vi har fået mange nye medlemmer – det er vi glade for. Helt præcist er der 27 medlemmer, der har betalt kontingent for 2008.

   Det er et mål at råde over baner af forskellig be-skaffenhed. Banerne blev indviet med et flot stævne den 8. juni 2008.

   Det er glædeligt, at vi nu råder over baner, der har forskellige overflader. Der skal også her lyde en tak til

vore medspillere i denne proces, Skanderborg Kommune, Skanderborg Håndbold, DGI Sydøstjylland og Nordea Danmark Fonden, Vrold Entre-prenørfirma ApS og Midt Jord A/S.

   Det er et mål, at alle medlemmer skal være godt informerede om foreningens og DGI´s  arrange-menter. Vi har etableret en hjemmeside, som henvender sig til medlemmer og nye medlemmer.   Der-udover udsender vi e-mails til medlemmerne med de seneste nyheder. Ja - og så laver vi et opslag i klubben - det er jo tilladt ikke at have en e-mail adresse. Information er en af de opgaver, der kun meget vanskeligt kan løses til UG – men vi prøver.

   Handlingsplan 2009. Vi skal senere i dag drøfte mål og handlingsplanen for 2009, og det er bestyrel-sens ønske, at vi skal arbejde for at styrke fællesskabet og opnå gode sportslige resultater.

   Vi har deltaget i DGI Sydøstjyllands kvartetturnering med 3 hold, det er flot. Vi har også mulighed for at deltage i flere turneringer, for eksempel de turneringer og konkurrencer som Dansk Petanque Forbund afholder, det er bestyrelsen indstillet på, når der er 10-12 spillere, der vil dyrke denne spilleform.

   Bestyrelsen vil gøre sit bedste, for at vi kan få en god og bæredygtig forening.

På bestyrelsens vegne Tage Kristensen.