Beretning ved generalforsamlingen den 7. november 2010

Foreningen blev stiftet den 10. december 2006, og det er således den fjerde ordinære generalforsam-ling.

  Ved sidste generalforsamling var vi enige om at arbejde med en række målsætninger. Jeg mener, at vi i store træk har levet op til disse målsætninger. Jeg vil dog give et par kommentarer.

   Det er et mål at styrke fællesskabet. Bestyrelsen har arbejdet for at få et fællesskab om petanque til at fungere. Det er klart, at det er en vanskelig opgave, men når og hvis det lykkes, er det en fore-ning, som medlemmerne gerne vil arbejde for.

   Vi oplever heldigvis, at medlemmerne interesserer sig for hinanden også uden for petanquebanen, det er meget positivt.

   Det er et mål at have et eller flere hold blandt de 5 bedste i landsdels-foreningen. Vore aktiviteter har været bemærkelsesværdige, og i DGI Sydøstjyllands turneringer opnåede vi følgende resultater:

Disciplin

Bedste place-ring 2009

Bedste placering 2010

Single

nr. 5


Double

nr. 10

nr. 4

Triple

nr. 11

nr. 7 og nr. 9 ved landsmesterskabet

Kvartet

nr. 8

nr. 5 og et hold rykkede op i gruppe B

Sekstet

nr. 4

nr. 4

”Vinterspil”

nr. 2

nr. 6 og bedste fremmøde nr. 1

Vi har derudover deltaget i Aale Pe-tanque Clubs stævne, hvor en double fra Skanderborg Petanque vandt Syd-banks erindringspokal, og et petanquetræf i Sydslesvig, hvor en double fra os vandt turneringen.

Det er godt gået – Tak til spillerne.

   Vi har nu brug for at se frem mod nye mål – hvor et delmål kunne være at vinde vores vandrepokal tilbage.

   Det er et mål, at foreningen skal have over 30 medlemmer. Besty-relsen forsøger at markedsføre fore-ningen og petanqueidræt som sådan.

Vi driver en hjemmeside, som jeg tror læses af flere, vi har afholdt en gæsteaften og vores folder om-deles også som visitkort. Helt præcist er der 22 medlemmer, der har betalt kontingent for 2010.

   Det er et mål, at alle medlemmer skal være godt informerede om foreningens og DGI's arrange-menter. Vi har etableret en hjemmeside, som henvender sig til medlemmer og nye medlemmer. Derud-over udsender vi e-mails til medlemmerne med de seneste nyheder. Ja - og så laver vi et opslag i klub-ben - det er jo tilladt ikke at have en e-mail adresse. Information er en af de opgaver, der kun meget vanskeligt kan løses til topkarakter – men vi prøver.

   Handlingsplan 2011. Vi skal senere i dag drøfte mål og handlingsplanen for 2011, og det er bestyrel-sens ønske, at vi skal arbejde for at styrke fællesskabet og opnå gode sportslige resultater. Vi har del-taget i DGI Sydøstjyllands kvartetturnering med 3 hold, det er rigtig flot. Vi har også mulighed for at deltage i flere turneringer, for eksempel de turneringer og konkurrencer, som Dansk Petanque Forbund afholder. Bestyrelsen er indstillet på at arbejde for det, når der er 10-12 spillere, der vil dyrke denne spilleform.

   Sommerfest og sommerstævne. Vi har afholdt en sommerfest med stor deltagelse, samt et som-merstævne, hvor vores hold fik flotte placeringer.

   Afslutning. Bestyrelsen vil gøre sit bedste, for at vi kan få en god og bæredygtig forening. Afslut-ningsvis vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb. Der skal også lyde en tak til alle medlemmer for deres store indsats for Skanderborg Petanque.


På bestyrelsens vegne Tage Kristensen